Jogi Iskola

Jog és Társadalom Műhely

Műhelyvezető: Dr. Nagypál Szabolcs

Jogász, teológus és bölcsész, az MCC Jogi Iskola vezetője. Az Iskolán belül a Jog és Társadalom Műhely vezetőjeként három fő projektje a Kereszténység és Emberi jogok, a Vallás és Társadalom, valamint a Film és Társadalom. Az állam- és jogtudományok területén elsősorban társadalomelméleti, állam- és jogbölcseleti, filozófiai és jogászi etikai kérdésekkel foglalkozik, doktori (PhD) dolgozatát a közvetítés (mediáció) és a szelíd viszálykezelés témakörében védte meg (ELTE ÁJK). Jelenleg könyvet ír a kereszténység és az emberi jogok kapcsolatáról, különös tekintettel a vallásszabadságra. Római katolikus teológusként számos kötet szerzője és szerkesztője magyar és angol nyelven, elsősorban az ökumenikus, valamint a vallásközi párbeszéd területén, másik doktori (PhD) dolgozatát is ebben a témakörben írta. Két év genfi egyetemi képzés után a Pannonhalmi Bencés Főapátságban dolgozott kutatóként, tanított teológiát börtönökben, ökumenikus szervezetek világvezetőségi tagja volt, jelenleg a magyar Vallásközi Párbeszéd Társasága társelnöke. Magyar, esztétika és irodalomtudomány szakos bölcsész, több egyetemen és doktori képzésben tanított vallástudományt és kommunikációtudományt. Szenvedélyesen érdekli a filmművészet, Szőnyi László Gyulával a Tekercs és Tekintet című filmes beszélgetőműsor és a jelenleg köré épülő honlap szerkesztője.

Magánjogi Műhely

Műhelyvezető: Dr. Varga István

Varga István professzor az MCC Magánjogi Műhelyének vezetője, az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a magánjogi jogvitarendezésre specializálódott gyakorló ügyvéd, a polgári peres és választottbírósági eljárásjog nemzetközileg elismert szaktekintélye. 2013 és 2016 között a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tagja és tudományos titkára, az új Pp. Szakértői Javaslatának egyik kidolgozója, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbírósági Szabályzatának megalkotója, 2011 és 2012 között a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia vezető tanára, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara által 2006-ban első díjban részesített összehasonlító perjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú monográfia szerzője, a Kúria több joggyakorlat-elemző csoportjának tagja, 1998 és 2003 között az Alkotmánybíróság második elnökének tanácsadója. Belföldi oktatási és gyakorlati tevékenysége mellett a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzora, a készülő Európai Polgári Eljárásjogi Modelltörvény szövegét előkészítő ELI-UNIDROIT munkacsoport tagja, magyar, német és angol nyelvterületen megjelenő, vezető polgári eljárásjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú kommentárok szerkesztője és társszerzője, külföldi konferenciák rendszeres előadója, számos külföldi és nemzetközi magánjogi választottbíróság választottbírája, továbbá Magyarország választottbírája a Nemzetközi Befektetési Választottbíróságon (ICSID, Washington DC). Ügyvédi gyakorlatában elsősorban peres és választottbírósági képviseletet lát el mind belföldi, mind pedig külföldi bíróságok előtt, továbbá több kiemelt jelentőségű ügyben járt el az Európai Unió Bírósága előtt is. Első diplomája szerint német nyelv és irodalom szakos bölcsész.

Közjogi Műhely

Műhelyvezető: Dr. Sulyok Márton

Sulyok Márton jogász, angolszász jogi szakértő és jogi szakfordító, a Közjogi Műhely vezetője, és az SZTE ÁJTK Közjogi Intézetének adjunktusa, valamint a kar angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterképzésének vezetője. A tisztességes eljárás és a magánszféravédelem témakörében szerzett állam- és jogtudományi PhD-fokozatot, ezen felüli kutatási területei az európai emberi jogvédelmi rendszerek működése, az Alapjogi Charta alkalmazhatósága a tagállamokban, alkotmányos identitás, jogimport és összehasonlító alkotmányjog. Ezen témákat oktatja két nyelven előadások és gyakorlatok keretében is - tanulmányai három nyelven jelennek meg a fenti témákban. Az SZTE ÁJTK Doktori Iskolában végzett tanulmányaival párhuzamosan szerezte amerikai jogi szakértői oklevelét az SZTE ÁJTK és a University of Toledo (OH) College of Law közös képzésében, amelyben azóta több tárgyat oktat is. Hazai és külföldi nyári egyetemek rendszeres oktatója. A 2000-es évek közepén számos állami ösztöndíjjal többször is hosszabb időt töltött Belgiumban és Franciaországban kutatóutakon (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur). Egyetemi oktatói pályája kezdete óta szívügye a tehetséggondozás, 2011 óta az SZTE ÁJTK Alkotmányjogi TDK munkáját fogja össze, 2014 és 2019 között pedig az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának titkáraként két jogász OTDK országos szintű szervezésében vett aktívan részt, és volt számos helyezett OTDK dolgozat témavezetője. Egyetemi munkáján felül szakfordítóként dolgozott a versenyszférában, ügyvédi irodákkal, s itt szerzett tapasztalatait szegedi alma matere több karán, több képzésben oktatással kamatoztatja azóta is. Az utóbbi években több állami szerv részére is végzett szakfordítói munkát (OGY Külügyi Hivatal, Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium). Egyetemi elfoglaltságai mellett dolgozott rövidebb ideig nagykövetségen, valamint külsős szakmai tanácsadóként az Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjében is (2014-2018). Érdeklődését az európai emberi jogvédelmi rendszerek iránt 2015 és 2020 között az EU Alapjogi Ügynökség Igazgatótanácsának magyar póttagjaként volt alkalma a gyakorlatban is elmélyíteni, és a munka során bepillantást nyerni az EU-s intézmények működésébe és kapcsolatrendszerébe.