„Végtérre is hol kezdődnek az egyetemes jogok? Kicsiny helyeken, közel az otthonunkhoz - olyan közel és olyan kicsiny helyeken, amelyek a világ egyetlen térképén sem láthatók. ( ... ) Ha a jogok ott nem nyernek értelmet, akkor sehol sem jelentenek semmit” – vélekedett az Egyetemes Nyilatkozat kidolgozásáért felelős bizottságot 1947 és ’48-ban vezető Eleonor Roosevelt. Az Egyetemes Nyilatkozat elfogadása mérföldkő jelentőségű, mert különböző történelmi, vallási, politikai és kulturális hagyományokkal rendelkező nemzetek konszenzusát tükrözi. Víziót kínált, amely mind az individualizmus, mind pedig a kollektivizmus szélsőségeit visszautasítja, és emellett egy olyan új korszakot nyitott meg, amelyben az emberi jogok a közéleti és politikai gondolkodás uralkodó narratívájává váltak.

Ugyanakkor az Egyetemes Nyilatkozat sikerének dacára, vagy talán éppen amiatt az utóbbi évtizedekben világszerte és különösen a nyugati világon belül egyaránt egyre jelentősebb nézeteltérés alakul ki azzal kapcsolatban, hogy mi is tekinthető emberi jognak. Az Egyetemes Nyilatkozat széleskörű elfogadottsága oda vezetett, hogy annak erkölcsi erejét és presztízsét különféle érdekcsoportok a saját céljaik szolgálatába kívánják állítani. Az elidegeníthetetlen jogok és ahhoz szervesen kapcsolódó felelősség eszméjét eltorzító különféle igények elszaporodása, a szubszidiaritás szerepének elsorvadása vagy a nemzeti szuverenitás jogok védelmében játszott szerepének félreértelmezése mind gondolkodásra intenek.

A Mathias Corvinus Collegium és a Horváth Barna Magyarország Jog és Szabadság Kör éppen ezért büszke arra, hogy otthont adhat és megrendezheti a „Rescuing Our Inalienable Rights” című angol nyelvű nemzetközi konferenciát. Az egyedülálló konferencián szinte valamennyi jogi kultúrából világhírű professzorok, gondolkodók és tudósok gyűlnek össze azért, hogy megosszák gondolataikat és tapasztalataikat az emberi jogokat napjainkban övező legégetőbb kihívásokról, így többek között a hamis jogi igények elszaporodásáról, a szuverenitás félreértett szerepéről vagy a feledésbe ment szubszidiaritásról, választ keresve arra a kérdésre, hogyan menthetők meg elidegenítetlen jogaink.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Regisztráció


PROGRAM

A konferencia megnyitói

SZALAI Zoltán

Dr. Szalai Zoltán a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója, valamint a Mandiner hetilap lapigazgatója. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Pécsett és Heidelbergben folytatta, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és nyelvtanári végzettségét és doktori fokozatát az ELTE-n, az emberi erőforrás tanácsadói mesterszakos diplomáját pedig a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Számos magyar, német és angol nyelvű könyv és tanulmány szerkesztője és szerzője.

VARGA Réka

Az Országgyűlés 2023. július 4-én választotta az Alkotmánybíróság tagjává, 2023. szeptember 2-i hatállyal. 2004-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán megbízott oktató, adjunktus, majd docens, 2022-ben megbízott tanszékvezető.2022-től az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának dékánja, a Nemzetközi Jogi Tanszék egyetemi docense. Szakterülete a nemzetközi jog, nemzetközi humanitárius jog, nemzetközi büntetőjog, nemzetközi jog és belső jog kapcsolata, nemzetközi szervezetek joga, immunitás, nemzetközi szerződések joga.

A konferencia szervezője

SÁNDOR Lénárd

Az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője, egyetemi docens és a Horváth Barna Jog és Szabadság Kör vezetője. Jogi diplomáját és tudományos doktori fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, míg MBA szakos közgazdász végzettségét az amerikai Canisius University-n szerezte. Korábban az Alkotmánybíróság főtanácsadójaként, majd az Európai Parlament szakmai tanácsadójaként dolgozott. A 2021-ben megjelent „Alkotmányjogi Utazás Amerikában” című kötet szerzője. Tudományos kutatásai és publikációi elsősorban a nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az emberi jogok nemzetközi védelmét, valamint az európai integráció közjogi és intézményi kérdéseit fogják át.

A konferencia házigazdái

HEGEDŰS Anna

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának ötödéves hallgatója, emellett az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének kutatója. Kutatási témája a nemzeti parlamentek szerepe az uniós jogalkotás és döntéshozatal során.

HORVÁTH Lili

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának ötödéves hallgatója. Emellett az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének szakmai koordinátora, valamint a Büntetőjogi Műhely kutatója.

A konferencia moderátorai

Thibaud GIBELIN

Francia történész; politológus, doktori tanulmányait a Paris Est-Créteil-i Egyetem politológia szakán végzi. Kutatásai középpontjában a politika újbóli európai megerősödése áll, amelyet a közelmúlt magyarországi fejleményein keresztül vizsgál.

KOROM Veronika

A párizsi Essec Business School egyetemi adjunktusa és a Magyar Választottbírósági Egyesület elnöke. Jogi tanácsadóként beruházásvédelmi és kereskedelmi választottbírósági ügyekben, valamint választottbíróként kereskedelmi jogvitákban jár el.

ÉRDI Gabriella

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója és az MCC Alkotmánypolitikai Műhelyének kutatója, szakmai érdeklődése közé tartozik a sportjog.

DUDÁS Márk

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem negyedéves joghallgatója. Szakmai érdeklődése elsősorban a kortárs technológiák kritikus természetjogi vizsgálatára, valamint az űrjogra szorítkozik.

A konferencia előadói

Charles KESLER

A Claremont McKenna College és a Claremont Graduate University államtudományi professzora. A Claremont Review of Books szerkesztője és több könyv szerzője, köztük a 2021-ben megjelent „Crisis of the Two Constitutions: The Rise, Decline & Recovery of American Greatness” című köteté.

Renée LERNER

A George Washington Egyetem Donald Phillip Rothschild kutatóprofesszora, az amerikai és angol jogtörténet, a polgári és büntetőeljárás, valamint az összehasonlító jog területének elismert szakembere. Társszerzője a „History of the Common Law The Development of Anglo-American Legal Institutions” című 2009-ben megjelent könyvnek.

David TSE-CHIN PAN

A University of California (Irvine) professzora, kutatása mélyen kötődik az európai filozófiai és irodalmi hagyományokhoz. Az európai kultúra ázsiai-amerikai kutatójaként sajátos perspektívát tár fel a humán tudományokról zajló vitákban. A Mary Ann Glendon professzor által elnökölt Commission on Unalienable Rights tagja volt.

Thio LI-ANN

A National University of Singapore jogászprofesszora, ahol a nemzetközi közjog, emberi jogok, alkotmányjog és a közigazgatási jog területén tanít és publikál. Az „A Treatise on Singapore Constitutional Law" című könyv szerzője, valamint a "Constitutional Law in Malaysia and Singapore" című könyv társszerzője.

Craig LERNER

A George Mason University jogászprofesszora. A jogtörténet, a büntetőjog és a büntetőeljárás területén tanít és publikál. Kutatásai olyan témákra terjedtek ki, mint a halálbüntetés, illetve büntetőjoghoz kapcsolódó alapvető jogok. Tanulmányai a University of Chicago Law Review, a Michigan Law Review, a Texas Law Review, a Vanderbilt Law Review és számos más folyóiratban jelentek meg.

Luca Pietro VANONI

Luca Pietro Vanoni a Milánói Egyetem összehasonlító alkotmányjogász professzora, amerikai alkotmányjogot és összehasonlító közjogot tanít. Korábban az amerikai Notre Dame Egyetem vendégkutatója volt. Az "American Society of Comparative Law" olasz szerkesztője.

 

DELI Gergely

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, jogászprofesszor és a Széchenyi Egyetem egyetemi tanára, ahol római jogot oktat. Korábban az Alkotmánybíróság főtanácsadójaként dolgozott és több kötet szerzője, köztük „Az eleven jog fájáról. Elmélet és történet a természetjog védelmében” című köteté.

Thibault MERCIER

Párizsban élő francia ügyvéd. A Cercle Droit et Liberté alapítója és elnöke, amely az alapvető jogok előmozdításával és védelmével foglalkozó vezető jogászszervezet Franciaországban. Emellett író és a Párizsi Katolikus Egyetem oktatója.

Steven F. HAYWARD

A University of California, Berkeley Kormányzati Tanulmányok Intézetének vezető kutatója, valamint a UC Berkeley jogi karának vendégelőadója. Hat könyv, köztük egy kétkötetes Ronald Reaganről életrajz szerzője. Publicisztikái folyamatosan jelennek meg a Wall Street Journal, a New York Times, a Washington Post, a Claremont Review of Books és más folyóiratok hasábjain.

Hajime YAMAMOTO

A japán Keio Egyetem jogászprofesszora, ahol alkotmányjogot és emberi jogi jogokat tanít. Korábban több francia egyetem vendégprofesszora, valamint a London School of Economics vendégkutatója volt. Mielőtt a Keio Egyetem tanszékére került, a Niigata Egyetem és a Tohoku Egyetem közjogász professzoraként dolgozott.

Josephat KILONZO

A kenyai Legfelsőbb Bíróság tanácsadója és a kenyai Strathmore Egyetem oktatója, valamint a Maendeleo Group- an Africa Focused Strategy munkatársa.

 

Ondrej HAMUĽÁK

Az olmützi Palacký Egyetem jogi karának vezető kutatója és az uniós jog oktatója, valamint az észtországi Taltech jogi kar adjunktusa, ahol uniós jogot oktat. Kutatási területei közé tartozik az alapvető jogok védelme a szupranacionális jogi rendszerekben.

RAISZ Anikó

A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense, és a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkára. Korábban az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkáraként dolgozott.

Javier MARTÍNEZ-TORRÓN

A madridi Complutense Egyetem jogászprofesszora. A Spanyol Királyi Jogtudományi és Jogalkotási Akadémia Kánonjogi és Egyház-Állam kapcsolatok szekciójának alelnöke és az ICLARS (International Consortium on Law and Religion Studies) elnöke is. Számos könyv, így többek között a „Religion and Law in Spain" című könyv szerzője.

Elyakim RUBINSTEIN

A jeruzsálemi Héber Egyetem politikai tanulmányok docense. Korábban az izraeli Legfelsőbb Bíróság elnök-helyettese, illetve Izrael legfőbb ügyésze dolgozott. Korábban béketárgyaló volt Egyiptommal, Libanonnal, Jordániával, a palesztinokkal és Szíriával. Számos az arab-izraeli konfliktusról, az izraeli Legfelsőbb Bíróságról, az izraeli történelemről, valamint alkotmányjogi kérdésekről szóló könyv szerzője.

Balázs SCHANDA

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja. Alkotmány- és kánonjogot tanít, a magyar Alkotmánybíróság tagja. Szakmai érdeklődése középpontjában elsősorban az alkotmányjog és az állami egyházjog kérdései állnak, több ilyen témában született tankönyv szerzője, illetve szerkesztője.

KŐBEL Szilvia

A Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense. Szakterülete az alkotmányjog és az egyházak szabályozása. Oktatói tevékenysége mellett az állambiztonsági levéltárakkal, történeti kutatásokkal, illetve az állam és egyház viszonyát érintő kérdésekkel kapcsolatos kutatási tevékenységet és szakértői feladatokat lát el.

KECSMÁR Krisztián

Az Európai Unió Bíróságának bírója. Korábban Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt, illetve a dolgozott az Európai Bizottságban is. Szakterületei közé tartozik a versenyjog, az állami támogatásokra vonatkozó joganyag és a sportjog. A Károli Gáspár Református Egyetemen doktorjelölt.

Steffen HINDELANG

A University of Uppsala jogászprofesszora, szakterülete a nemzetközi gazdasági jog, azon belül is a nemzetközi beruházásvédelem joga, az európai jog és a német közjog. Emellett a Walter Hallstein of European Constitutional Law vezető munkatársa. Többek között európai kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek, például az UNCTAD-nak nyújt tanácsot a nemzetközi beruházásvédelmi jog reformjával kapcsolatos kérdésekben.

Michelle Q. ZANG

Az új-zélandi Wellingtonban lévő Victoria Egyetem vezető oktatója, jelenleg Borrin Foundation Justice Fellow. Kutatási területe a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, valamint az európai jog. Korábban dolgozott a Kereskedelmi Világszervezet fellebbviteli testületének titkárságán, valamint a King & Wood Mallesons pekingi irodájában.

VARGA István

Az MCC Magánjogi Műhelyének vezetője, illetve az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, emellett pedig a Lipcsei Egyetem tiszteletbeli professzora. Az Európai Polgári Eljárásjogi Modelltörvény szövegét előkészítő ELI-UNIDROIT munkacsoport tagja, magyar, német és angol nyelvterületen megjelenő, vezető polgári eljárásjogi és választottbírósági eljárásjogi tárgyú kommentárok szerkesztője és társszerzője.